https://www.ekc.sk/cesta-svetla/

POLNOČNÁ ĎAKOVNÁ PÚŤ  k Panne Márii na hore Butkov

Polnočná svätá omša obetovaná aj za obete tragickej udalosti na Spišskej kapitule, za ich a za naše rodiny.

CESTA SVETLA 

Spoločenstvo - Extrémna Krížová Cesta
POLNOČNÁ CESTA SVETLA + bohatý duchovný program na hore BUTKOV 31.5.2024, 23:00

Spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty na Slovensku, s podporou RÁDIO MÁRIA SLOVENSKO, RÁDIO LUMEN, TV LUX a KBS, Vás srdečne pozýva, na ďakovnú polnočnú krížovú cestu svetla, spojenú s bohatým duchovným programom.

ZAČIATOK: 

23:00 pri BRÁNE RODINY pod skalným sanktuáriom Božieho milosrdenstva - Butkov.


PROGRAM:  

- 23:00 moderovaná krížová cesta svetla, 

- 24:00 slávnostná svätá omša

- 01:00 adorácia - kaplnka Božieho milosrdenstva, 

- 02:00 svedectvá pútnikov Extrémnej Krížovej Cesty a poďakovanie lídrov,

- 03:00 modlitba svätého ruženca - prvá Fatimská sobota - pred sochou Panny Márie.Táto púť je pre všetkých ľudí, nie len pre účastníkov EKC. 

Ohľadom autobusovej dopravy, hláste sa u svojich najbližších lídrov. 

Pre tých, ktorí idú vlastnou dopravou, nie je potrebné žiadne prihlasovanie. 

Kontakty na svojich lídrov nájdete na našom webe: www.ekc.sk/lidri/Stiahni na čítanie:


Stiahni na počúvanie:SPOLOČENSTVO EXTRÉMNEJ KRÍŽOVEJ CESTY - CESTA SVETLA

V štrnástich zastaveniach pobožnosti Cesty svetla ktorá bola prvýkrát oficiálne oslavovaná v rímskych katakombách v roku 1990 môžeme povzniesť našu dušu a povzbudiť sa udalosťami po Ježišovom zmŕtvychvstaní. Vstúpiť tak do fascinujúcich a radostných udalostí a pripojiť sa k tým, ktorí sú ohromení od hĺbky onoho Veľkonočného rána.

Nastupujeme na vzácnu cestu svetla. Napĺňajú sa Ježišove slová. Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím ... Ja som vzkriesenie a život...

Na ceste svetla sa stretneme s Máriou Magdalénou, emauzskými učeníkmi, apoštolmi, Tomášovou neverou a bude na nej aj Ježišova matka Mária. Pripomenieme si aký vzácny dar nám dal Pán Ježiš. Je ním Duch Svätý a jeho ovocie láskavosť, miernosť, dobrota. Každá litera písma sa plní. Majme často v našom srdci aj v našom vnútri túto myšlienku: Náš vykupiteľ je s nami až do skončenia sveta.

Pán Ježiš, svojou smrťou na kríži nám ukázal lásku až do krajnosti. Premohol hriech, a preto zvíťazil aj nad smrťou.

Modlitba: Pane Ježišu, otvor naše srdcia, aby sme sa vedeli radovať s tebou a daj aby sme ťa mohli vidieť v každodennom živote. Daj aby sme boli posilnení tvojou prítomnosťou a mali účasť na tvojom víťazstve. Amen.

Každý v chvíľke ticha, si môže teraz vzbudiť úmysel, za koho chce túto CESTU SVETLA obetovať.

... Amen.


I. ZASTAVENIE: NIE JE TU, BOL VZKRIESENÝ - Pán Ježiš vstal z mŕtvych

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme Ti. V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Na úsvite prišla Mária Magdaléna a druhá Mária pozrieť sa na hrob. Anjel im povedal: Nebojte sa. Viem, že hľadáte Ježiša ukrižovaného. Nie je tu. Bol vzkriesený, ako povedal. Poďte sa pozrieť na to miesto, kam bol položený. A rýchlo choďte a povedzte to jeho učeníkom. (Mt 28,1.5-7)

Ježišu Kriste, hoci by v nás tvoje vzkriesenie zapálilo len celkom slabý plamienok, on nám umožní, aby sme žili v spoločenstve s tebou. A skrze tvoje evanjelium pochopíme, že si prišiel na svet nie iba pre časť ľudstva, ale pre všetkých ľudí, hoci si v sebe neuvedomujú tvoju prítomnosť. Pán Ježiš vstal z mŕtvych..

Silná, radostná, dych berúca správa, ktorá nás posúva bližšie k Bohu a dáva nám priestor rozmýšľať nad Božím plánom s nami. Ale pre niekoho nepochopiteľne slovné spojenie. Že zmŕtvychvstanie. Je veľa ľudí ktorí neveria v Boha napriek tomu, že obetoval svojho syna za nás a tak nám otvoril bránu k svojmu otcovi. Je na nás všetkých aby sme ľudí, ktorí neveria alebo pochybujú o Bohu posúvali bližšie k Bohu samotnému a to aj cez naše spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty.

Rozprával som sa pred časom s osobou mne blízkou o Bohu. Odpoveď bola ...Ja neverím v Boha. Trochu mi trvalo odpovedať: Ale Boh verí v teba! Časom pochopíš jeho zámer s tebou a zistíš že všetko čo sa deje v tvojom živote nie je náhoda. Hlboko v človeku je očakávanie niečej prítomnosti, tichá túžba po spoločenstve. Nikdy nezabúdajme, že už jednoduchá túžba po Bohu je počiatkom viery. Nikto nedokáže pochopiť všetko z Evanjelia sám, bez iných. A každý deň naberám odvahu, aby som dôveroval Tajomstvu viery. Ukazuje sa teda, že viera, dôvera v Boha, je niečo celkom jednoduché, také prosté, že ju môžu prijať všetci. Je ako vykročenie opakované tisíckrát, počas celého života až do posledného výdychu.

Dopraj nám Bože, aby sme boli svedkami toho, že nám blízki ľudia pochybujúci o Tvojej láske, nastúpili na cestu Tvojho spoznávania.

Modlitba: Pane, daj nám lásku, ktorá hľadá Ukrižovaného, prijíma Božie slovo a koná podľa neho. Daj nám odvahu na odovzdávanie viery, nech spoznáme, že ideš pred nami, nech sa s tebou stretneme. Amen.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja! V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!


II. ZASTAVENIE: VIDEL A UVERIL - Peter a Ján pri prázdnom hrobe

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme Ti. V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Peter vošiel do hrobky, a videl, že tam ležia pruhy plátna. Rúška, ktorá bola na Ježišovej hlave, bola zložená zvlášť na inom mieste. Potom vstúpil aj ten druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu prvý, videl a uveril. (Jn 20,6-9)

Po úplne nečakanej správe, že Pán nie je v hrobe sa Peter a Ján rozbehli hneď si to overiť. Zlých správ a sklamania za posledný čas už bolo dosť. A teraz ho ešte niekto ukradol? Prečo, čo z toho kto má?! Alebo žeby predsa len...? Učeníci tri roky chodili s Ježišom, videli ho uzdravovať, vyháňať zlých duchov, kŕmiť zástupy minimom potravín, počúvali ho múdro rozprávať. Snáď niektorých z nich napadlo, že to, že sú s Ježišom je znakom nejakého predurčenia, že sú svojim spôsobom vyvolení na niečo vyššie, vznešené, prevratné. A on je teraz mŕtvy a dokonca ešte aj jeho telo zmizlo. Učeníci sa teraz ani nemôžu ukázať na verejnosti. Strašné sklamanie! To celé je nepochopiteľné. Človek sa celé roky pripravuje na svoje povolanie, či už duchovné alebo aj to civilné- pozemské. Študuje, vzdeláva sa , praxuje, plánuje, zbiera skúsenosti. Chce svoju prácu robiť čo najlepšie. Chce byť najlepší! Ale ono to nie vždy vyjde, niekedy, často je nepochopený, neprijatý, nikto nemá o jeho služby záujem.

Rodičia vychovávajú svoje deti čo najlepšie, dajú do toho svoj čas, trpezlivosť, lásku. Dbajú nato, aby po zdravotnej stránke bolo všetko tip top, vyhľadajú správne školy, sami sebe odoprú, aby dali deťom. A oni sú teraz veľké, majú naozaj dobré zamestnania, ale na rodičov čas neostáva. Načo bolo celé to trápenie? Pane náš, často napriek snahe sa nám nedarí, stále sa trápime s tými istými hriechmi, nevieme prekonať naše závislosti, naviazanosti, prekonať pýchu, nechápeme, má význam pokračovať, načo sa trápiť s pretváraním samého seba k lepšiemu, keď nevidím rozdiel? Viem, že ty si naozaj vstal z mŕtvych a časom určite pochopím.

Modlitba: Uč nás, Pane, prijímať tvoje slovo s dôverou a s nadšením ich uskutočňovať, aby si nám mohol odhaliť aj sväté tajomstvá, ktoré nás presahujú. Prebúdzaj v nás nadšenie viery, roznecuj oheň lásky a pridaj nám ochotu k poslušnosti predstavených, aby pre harmóniu chariziem bolo spoločenstvo tvojej cirkvi krásne a zdravé. Amen.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja! V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!


III. ZASTAVENIE: KOHO HĽADÁŠ? - Ježiš sa zjavuje Márii Magdaléne

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme Ti. V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Ježiš sa jej opýtal: "Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?" Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: "Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem." Ježiš ju oslovil: "Mária!" Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: "Rabbuni," čo znamená Učiteľ. (Jn 20, 15-17)

Mnohokrát sme ako Mária Magdaléna zaslepení a nevidíme pravú podstatu nášho života. Naháňame sa za životom, ale nestíhame ho žiť. Dnešná doba je o veľkom tlaku na výkon a na výtlak. Pracujeme preto dlhšie, rýchlejšie, niektoré veci berieme príliš vážne na úkor tých, ktorým by sme mali venovať viac pozornosti. Odsúvame rodinu, blízkych, vyhýbame sa susedom a dávame prednosť sociálnym sieťam. Chceme byť vo všetkom dokonalý, o všetkom, o každom vedieť, vyhovárame sa, že nikdy nemáme na nič čas.

Pane Ježišu, daj aby sme otvorili oči a počúvali tvoje volanie, obrátili sa tak celým srdcom k tebe. Ukáž nám cestu, po ktorej máme kráčať, aby sme boli tebe nadovšetko verný.

Modlitba: Pane, ty poznáš osobne každého z nás. Teší ťa, keď ťa hľadáme v Božom slove a v Eucharistii. Roznecuj našu lásku k tebe, aby sme vedeli počuť, keď nás voláš. Daj nám ochotu hlásať tvoje víťazstvo našim najbližším i okolitému svetu. Amen.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja! V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!


IV. ZASTAVENIE: ZOSTAŇ S NAMI - Zmŕtvychvstalý Ježiš sa zjavuje emauzským učeníkom

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme Ti. V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Ešte v ten deň sa uberali dvaja z učeníkov do dediny zvanej Emauzy. A ako cestou hovorili, pripojil sa k nim sám Ježiš, ale oni ho nespoznali. Spýtal sa ich: "O čom sa spolu rozprávate?" Odpovedali mu: "Ako Ježiša z Nazareta naši poprední muži odsúdili a ukrižovali. Niektoré ženy síce hovorili, že on žije, ale..." On im povedal, čo všetko musel Mesiáš vytrpieť. A hovoril im, čo sa vo všetkých častiach Písma naňho vzťahuje. (Lk 24, 13-27)

Emauzskí učeníci sú sklamaní, že udalosti nedopadli tak ako si predstavovali. Nenaplnili sa ich očakávania. Takto vnútorné rozbití odchádzajú z Jeruzalema, kde bol Ježiš ukrižovaný, smerom k dedine Emauzy. Sú sklamaní, lebo Ježiša vnímali iba ako proroka. Ježiš však ide na tejto ceste hľadania s nimi . Je pri nich, vie čím si prechádzajú. Aj nám sa niekedy život zamotá, pýtame sa, kde je vlastne Boh? Utápame sa vo vlastných predstavách, prekvapia nás naše neočakávané emócie aj správanie našich blízkych. Veľakrát nechápeme, čo nám Boh danou situáciou chce povedať. No jedno je isté. Ježiš kráča s nami ,aj keď náš zrak je zastretý a ničomu nechápeme. Ježišu, zostaň so mnou v mojich trápeniach, lebo sa zvečerieva. Verím, že všetko mi objasníš v pravý čas a potom všetko pochopím. Tak ako všetko neskôr pochopili aj emauzskí učeníci.

Modlitba: Keď prídu v našom živote ťažké chvíle, keď strácame nádej, uč nás, Pane, počúvať tvoje slovo a prijímať ho s dôverou, hľadieť na tvoju tvár, vyjsť zo svojho smútku a konať skutky lásky k blížnym. Amen.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja! V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!


V. ZASTAVENIE: OTVORLI SA IM OČI A POZNALI HO - Pán Ježiš sa dáva spoznať pri lámaní chleba

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme Ti. V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Keď bol s nimi pri stole, vzal chlieb, predniesol nad ním požehnanie, rozlámal ho a podával im. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. On im však zmizol. (Lk 24,30-31)

Spoznať pôsobenie Boha v našom živote môžeme v rôznych etapách nášho života i v pestrých situáciách, ak spolupracujeme s citlivým Božím hlasom. Jednu skúsenosť vnímam počas svojho štúdia v Bratislave. Počas tohto obdobia po svätej omši u kapucínov bolo vyhlásená pomoc pre rodinu so štyrmi deťmi vo forme opatrovania. Zareagovala som na ňu hneď a bola som ochotná sa zapojiť popri štúdiu do takého dobrovoľníctva. Navštevovala som túto rodinu do konca štúdia a venovala sa deťom doma alebo na prechádzkach. Vybudovala som si priateľský vzťah s mamou týchto detí a chutila mi aj jej kuchyňa. Cítila som sa v tejto rodine veľmi dobre. Až niekoľko rokov po skončení školy som si uvedomila, že som nebola pomocou len ja pre nich, ale oni boli blízkou rodinou pre mňa, keď tá moja bola vzdialená 470 km. Verím, že v tejto rodine som stretla Ježiša a spoznala ho. Potrebujeme sa navzájom, tak ako tu spolunažívame vedľa seba. Ja potrebujem Teba, aby si ma povzbudil do modlitby a ty mňa, aby som ťa rozosmial zábavným videom. Ako dobre padne, keď si ma všimne priateľ, spolužiak alebo kolega a príde nato, že dnes nemám svoj deň. Akým požehnaním je, ak mám blízku osobu, ktorej sa dokážem zveriť a môj vypovedaný problém, už nepokladám za tak závažný. Sme tu jeden pre druhého a aj vtedy sa nám otvárajú oči a spoznávame ho.

Vďaka Pane za túto skúsenosť a pochopenie, že my ľudia sa potrebujeme navzájom a sme si darom jeden pre druhého.

Modlitba: Dávaj nám, Pane, silu prakticky milovať, aby sme boli schopní vidieť Božie veci, a uč nás tak prijímať anjelský chlieb, aby sme ťa v ňom skutočne poznali. Amen.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja! V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!


VI. ZASTAVENIE: VIDELI PÁNA A ZARADOVALI SA - Pán Ježiš sa zjavuje učeníkom

Keď o tom hovorili, stál on sám uprostred nich a povedal im: "Pokoj vám! Prečo ste rozrušení a prečo mate pochybnosti? Pozrite sa na moje ruky a na moje nohy: veď som to ja sám. Dotknite sa ma a presvedčte sa: Duch predsa nemá mäso a kosti, ako to vidíte na mne." (Lk 24,36.37-38)

Keď som bola malá, nechcelo sa mi chodiť veľmi do kostola, v nedeľu áno, to bola taká nepísaná povinnosť. Ale vždy som sa čudovala, prečo babka vždy keď bola svätá omša, aj napriek práci ktorej mala veľmi veľa a starostlivosti o dobytok, aj napriek všetkým svojim povinnostiam utekala vždy do kostola. A ja som sa vždy okolo nej poskakovala a pýtala sa že prečo zasa ideš do kostola. Jej odpoveď bola, buď chvíľu ticho a počúvaj.... čo mám počuť, pýtala som sa, počúvaj hlas... počuješ ho? Poď do kostola, poď do kostola... Jaj babka, ja nič nepočujem. Buď ticho a počúvaj. A ja som ho počula... Počujem ho aj teraz, už aj napriek tomu, že mám tiež už svoju rodinu, deti, povinnosti. Stretnutie s Bohom je životu veľmi potrebné. Jasné, nie je to len o modlení a účastí na svätej omši, ale aj o stretnutiach s ľuďmi. Každé stretnutie má svoj dôvod, svoj význam. Naša nálada a spôsob s akým sa rozprávame s ľuďmi, s Bohom. Aj keď je veľa chvíľ, kedy máme málo síl, veľa problémov a prichádza aj únava.

Pane vďaka za vieru, ktorú som dostala od rodičov a starých rodičov. Pomôž mi zachovať si ten najvzácnejší dar, ktorý dodáva silu na ceste životom.

Modlitba: Uč nás, Pane, hovoriť o tebe s vierou v našich rodinách i spoločenstvách, aby sme sa mohli radovať z tvojej prítomnosti a rozdávať ľuďom tvoj pokoj. Amen.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja! V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!


VII. ZASTAVENIE: KOMU ODPUSTÍTE, JE ODPUSTENÉ - Pán Ježiš dáva učeníkom moc odpúšťať hriechy

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme Ti. V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

"Pokoj vám! Ako Otec poslal mňa, tak ja posielam vás." Po tých slovách na nich dýchol a povedal im: "Prijmite Ducha Svätého! Komu hriechy odpustíte, tomu sú odpustené, komu ich neodpustíte, tomu odpustené nie sú." (Jn 20,21-23)

Odpustenie je ovocím vykupiteľskej smrti Pána Ježiša a dôkazom Jeho slávneho vzkriesenia. Ježiš prichádza medzi apoštolov a nevracia sa k ich zlyhaniam. Veľkodušne im odpustil ich malovernosť, strach, zapletie. Teraz prichádza k ním a nejde sa mstiť, vyčítať, alebo účtovať za zlyhania. Prichádza k ním a žičí im POKOJ. Pokoj ktorý stratili, keď zlyhali a narušili spoločenstvo s Ním. Ako by im povedal: "Môžete byt pokojní. Nevraciam sa k zlyhaniam. Odpúšťam vám… Majte pokoj. A potom na nich dýchne svojho Ducha. Do pokojného srdca, ktoré prijalo Pánovo odpustenie, môže prísť Duch - Duch Boží, Duch milosrdenstva, Duch zmierenia, Duch toho istého veľkodušného odpúšťania iným. Medzi apoštolmi chýba Judáš. Aj on tu mohol byť. Aj on by počul slová odpustenia a bol by naplnený pokojom. Ježiš bol pripravený ponúknuť odpustenie dokonca aj jemu za jeho zradu. Ale Judáš neuniesol ťarchu výčitky a prestal myslieť na Ježiša vo chvíli, keď ho čakala tá najväčšia výzva odpustenia – prijať odpustenia Božie a ODPUSTI SÁM SEBE. Stojíme pred takou istou výzvou denne v našich medziľudských vzťahoch- v rodinách, v pracovných kolektívoch..., aj vo vzťahu k sebe samým. Iba ten kto vie, že sám nie je dokonalý a potrebuje prijať odpustenie, je pripravený odpúšťať.

Pomyslime teraz na všetky naše poškodené vzťahy, aj na okolnosti, ktoré vyčítame sami sebe a čerpajme silu k odpusteniu z poznania, že Pán Ježiš dáva svojim učeníkom moc odpúšťať hriechy.

Modlitba: Upevňuj v nás Pane istotu, že čo ty odpúšťaš a už nikdy nepripomínaš. Pomáhaj nám odpúšťať blížnym tak, ako prosíme, aby si odpustil ty nám. Nech tvoj dar odpustenia sa šíri ako lavína uzdravujúca svet aj skrze nás. Amen.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja! V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!


VIII. ZASTAVENIE: PÁN MÔJ A BOH MÔJ - Ježiš posilňuje Tomášovu vieru

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme Ti. V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Potom vyzval Tomáša: "Vlož sem prst a pozri sa na moje ruky, vztiahni ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď už neveriaci, ale veriaci." Tomáš mu odpovedal: "Pán môj a môj Boh." (Jn 20,27- 28)

Tomáš ešte nevie, že poznanie z Božej milosti dáva väčšiu istotu ako dotyk prstom. Pán sa k Tomášovi zníži a vyhovie jeho prosbe. Ale pozýva ho k viere, pretože kresťan je pozvaný nie na to, aby sedel v istote, ale chodil vo viere. Milosť mu otvára oči, on žasne, vyznáva vieru a klania sa. Nepotrebuje viac. Teraz vie, že ho Ježiš naozaj pozná.

A predsa ich miluje a dôveruje im. Vie, že aj tieto ich zlyhania slúžia k Otcovmu plánu spásy. Časom všetko pochopíš. Naozaj pochopil a uveril až keď mu Ježiš dovolil presvedčiť sa. A nielen jemu. Ale aj nám. Koľko krát sme aj my dostali šancu uveriť v Jeho lásku a posilniť svoju vieru. Ani s nami to nevzdáva. Ale kedy to pochopíme my? V živote svätých, ktorých relikvie sú na tejto hore Butkov, boli situácie, keď sa od nich žiadalo často takmer nemožné. Oni vedeli, že keď s dôverou a vierou odovzdajú svoje problémy Matke Božej, dokážu aj to nemožné. Časom všetko pochopíš. Veta, ktorú opakujú rodičia svojim deťom, a možno nám to hovorí aj Boh, keď prídu ťažkosti a problémy ktorým nerozumieme a pýtame sa prečo. Sú pre nás výzvou aby sme Mu viac dôverovali a spoznali Toho, ktorému veríme.

Buďme si istý, že nás Ježiš v pochybnostiach nenechá. Tak ako s láskou posilnil Tomášovu vieru posilní aj našu.

Modlitba: Pane Ježišu, ty neprichádzaš ako triumfujúci víťaz. Aj na oslávenom tele nesieš rany ako znamenie obete, aby si nám pripomenul, že Ukrižovaný a Zmŕtvychvstalý je jeden a ten istý. Daj aj nám pochopiť, že kto chce účasť na tvojej sláve, musí s tebou niesť aj kríž. Amen.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja! V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!


IX. ZASTAVENIE: PÁN JE TO! - Ježiš sa zjavuje učeníkom pri Tiberiánskom mori

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme Ti. V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Keď už nastávalo ráno, stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to on. Ježiš sa ich spýtal: "Nemáte niečo na jedenie?" Odpovedali mu: "nemáme." On im povedal: Hoďte sieť na pravú stranu lode, a nájdete." Hodili ju teda, a nemohli ju už ani utiahnuť pre množstvo rýb. (Ján 21,4-6)

Zázračný rybolov už raz zažili. To musí byť Ježiš. Peter bol expertom na lov rýb, vedel čo treba, aké sú možnosti … Ale vo svojej odbornosti ako prvý Ježiša nespoznal. Ježiša spoznal Ján.... Veď aj ostatní boli jeho učeníci a oni ho nespoznali. Dokonca ani Šimon Peter, ktorý bol pri Ježišovi veľmi blízko...ale Ján, Ján ho miloval! Miloval ho srdcom. Keď milujeme Pána srdcom, ide to ľahšie ako milovať rozumom. Lebo všetky poznania, ktoré získame rozumom, aj tak musia prejsť do srdca, aby sme to lepšie robili, pochopili. Aj keď som niekoľko rokov v spoločenstve automaticky nemusím mať vzťah s Pánom. Nie, nemusí to tak byť. Prečo? Aj učeníci s Ním chodili/boli a predsa ho nespoznali. Až keď naplnili sieť, ktorú pre množstvo rýb nemohli vytiahnuť. Veď Peter bol expertom na lov rýb, vedel čo treba, aké sú možnosti … Ale vo svojej odbornosti ako prvý Ježiša nespoznal ako je to so mnou? Je môj život ako plná sieť alebo po všetkom tom snažení je aj tak prázdna? Čím ju napĺňam? Kariérou, manželom, manželkou, deťmi, obľúbenými vecami, ktoré rád/rada robím? A čo keď to jedného dňa skončí? Čím bude moja sieť- môj život naplnený? Alebo bude prázdny? Ak mám vzťah s Ježišom, tak moja sieť bude vždy naplnená pravými hodnotami. Dosiahneme plnosť. Tak urobme ako nám káže Ježiš a život nám bude chutiť.

Tak nech Pane nerobím vo svojom živote všetko z vlastných síl a svojho rozumu, ale nech sa v mojom živote "rozjasní", nastane zmena a nech ťa vo svojom živote stále viac spoznávam. Lebo život s tebou naplní moju sieť – môj život úplne. Pane chcem ťa milovať viac ako všetko ostatné na svete.

Modlitba: Pán Ježiš, s nesmiernou láskavosťou si vychovával a povzbudzoval svojich učeníkov. Maj aj s nami trpezlivosť a neprestaň nás povzbudzovať k vydávaniu svedectva o tvojom víťazstve. Daj nám vytrvalosť v službe, aby si mohol darovať aj úspech. Amen.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja! V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!


X. ZASTAVENIE: PANE, TY VIEŠ ŽE ŤA MILUJEM - Ježiš udeľuje Petrovi primát v Cirkvi

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme Ti. V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Spýtal sa ho tretíkrát: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma?" Peter sa zarmútil, že sa ho tretíkrát spýtal: "Miluješ ma?", a odpovedal mu: Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem!" Ježiš mu povedal: "Pas moje ovce!" (Jn 21,17)

Aj nás sa dnes Pán Ježiš pýta: "Máš ma rád?" "Máš ma rád naozaj? Keď sa ti darí, alebo len vtedy, keď sa trápiš?

Pripomenulo mi to príbeh mojej babky, ktorá tiež odpovedala svojím životom, že má rada Ježiša. V roku 1954 sa postavila na obranu kňaza, vtedy bola matka troch detí. Politický režim ju za to odsúdil na 9 mesiacov do väzenia. Prežívala tam samotu, hlad, odsudzovanie, ponižovanie, trpela pre kňaza a prinášala to Bohu ako obetu. Nikdy jej však nechýbala dôvera v Božiu dobrotivosť. A Pán ju za to odvďačil a časom jej ukázal svoj plán. Po príchode z väzenia porodila ďalších 5 detí, z ktorých dvaja sa stali kňazmi. Stali sa pastiermi, ktorí tiež odpovedali Ježišovi kladne na otázku: "Máš ma rád?"

"Poď za mnou". Možno nie som povolaný pásť ovce. Ale môžem byť ovečkou, ktorá počúva svojho Pastiera a necháva sa ním formovať a viesť. Peter bol poslaný na neľahkú úlohu. Za Ježišovho verejného života bol skôr pieskom ako skalou. Ale nasával Ježišovu lásku a jej trojitým vyznaním odčiňuje trojnásobné zapretie. A Ježiš ho ustanovuje za svojho nástupcu, za skalu, ktorá v našej Cirkvi žije dodnes. Vďaka Ti Pane za Sv. Otca Františka i za všetkých duchovných pastierov, ktorých k nám posielaš.

Modlitba: Pane, každý z nás musí žasnúť nad tým, že nám dávaš stále novú dôveru, aj keď poznáš naše slabosti. Dopraj nám milovať ťa tým viac, čím viac sme ťa zraňovali. Uč nás vážiť si tvoju dôveru a veľkoryso na ňu odpovedať. Amen.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja! V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!


XI. ZASTAVENIE: CHOĎTE A HLÁSAJTE EVANJELIUM! - Ježiš posiela učeníkov do celého sveta

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme Ti. V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Ježiš k nim pristúpil a prehovoril: "Je mi daná všetka moc na nebi i na zemi. Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov. Krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta!" (Mt 28, 18-20)

Si Božie dieťa, milované dieťa Najvyššieho Boha Otca, Tvojho Stvoriteľa. On ťa vyzbrojil svojou láskou, zahŕňa ťa milosťami a drží na tebou svoju ochrannú ruku po celý čas. Si pozvaný do života v plnosti Krista Ježiša. Ján v 15 verši uvádza že - Nie my sme si zvolili byť Ježišovými učeníkmi, ale on si povolal nás. Aj dnes Ježiš hovorí: Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium. Ako vlastne ísť? Nie všetci máme ísť na misie niekam ďaleko, napríklad do Afriky, alebo inam. Tvoja misia je tam kde si, tam kde žiješ - je to tvoja rodina, práca, susedia, možno priatelia. Tvoja misia ...sú vzťahy ktoré žiješ, a to je koľkokrát ťažká misia. Tam kam ideš ty , tam ide Ježiš s tebou, lebo On Najvyšší , je v Tebe. Toto je poslanie cirkvi: žiť s Majstrom vo vzťahu , mať s Ním skúsenosť každý deň a priniesť ju do života s inými , tam kde žijeme.

Pane pomôž nám rozlíšiť, do čoho nás voláš a do čoho nie.

Modlitba: Pane, daj nám odvahu poslúchnuť tvoj príkaz a vydávať svedectvo o tebe ľuďom v našom okolí. Prehlbuj náš záujem o ich obrátenie a pomáhaj nám žiť ako noví ľudia tak príťažlivo, aby sa mohli zaujímať o dôvody našej nádeje a radosti. Amen.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja! V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!


XII. ZASTAVENIE: SOM S VAMI AŽ DO KONCA SVETA - Ježiš vystupuje do neba

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme Ti. V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Keď to povedal, bol pred ich očami vyzdvihnutý a oblak im ho vzal z očí. (Sk 1,9)

Pane kladiem si otázku "Či som dostatočne vďačný za to, že som ťa stretol a chodieval s Tebou. Že si bol súčasťou môjho detstva, že ma s tebou zoznámila práve moja mamka. Ďakujem za nadčasovosť momentov a životných situácií, ktorých význam pre smerovanie môjho života som vtedy v detstve možno len tušil. Teraz Ti chcem povedať –" Je mi to ľúto" – Ak som sa spreneveril Tvojím Božím plánom. Majster z Nazareta! Prosím - nenechaj ma stáť v strede križovatky, alebo si vytvárať vlastné skratky. Bože nauč nás približovať sa k láske aj cez kríž a pochopme, že jej bude vtedy viac, čím viac sa bude rozdávať.

Modlitba: Pán Ježiš, očami ťa nevidíme, ale si s nami vo svojom slove a v Eucharistii. Zviditeľňuješ sa vo svojej cirkvi, keď sme v tvojom mene. Uč nás žiť z tvojho slova tak, aby sme zakúšali jeho moc. Uč nás prijímať Eucharistiu tak, aby išlo vždy o osobné stretnutie s tebou. Uč nás byť s bratmi a sestrami tak zjednotení v tvojom mene, aby sa svet mohol s tebou stretnúť a uveriť, aby znovu získal perspektívu večnosti a nádeje. Amen.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja! V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!


XIII. ZASTAVENIE: ZOTRVÁVALI V MODLITBÁCH - S Máriou v očakávaní Ducha Svätého

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme Ti. V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Potom sa apoštoli vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa nazýva Olivová. Je blízko Jeruzalema, vzdialená iba dĺžku sobotnej cesty. Všetci jednomyseľne zotrvávali v modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho príbuznými. (Sk 12, 14-16)

Aká veľká je sila modliaceho sa spoločenstva uprostred ktorého je Tá, ktorá uverila... Mária, naša matka, príklad pevnej viery, ktorá pokorne a zároveň odhodlane odpovedá "áno" na Božiu ponuku mať účasť na veľkom pláne spásy pre svet. Viery, ktorá sa zbytočne nepýta, neanalyzuje, nevyhovára. Dôveruje v Božiu prozreteľnosť, zachováva Ježišove slová vo svojom srdci, rozjíma o nich a necháva sa NÍM viesť. Pomáha apoštolom posilňovať ich vieru.

Ako reagujem ja v čase skúšky, keď mi je ťažko a moja viera sa otriasa? Za kým vtedy idem, od koho očakávam pomoc?

Pane, vďaka Ti za dar tohto spoločenstva. Vďaka za našich lídrov všetkých trás na Slovensku, ale aj na celom svete. Bez veľkých plánov v bežnom živote dávajú každému zakúšať silu bezpodmienečnej Božej lásky, ktorá je taká príťažlivá. Som vďačný, že aj ja som dostal tú milosť spoznať ich bližšie. Postupne sa dielo Extrémnej Krížovej Cesty, rozrástlo už skoro do každého kúta. S bázňou a veľkou vďakou ti teraz ďakujeme že nás ochraňuješ a z tejto vďačnosti prichádzame dnes k Tebe.

Panna Mária, Tebe zverujeme toto požehnané dielo. Nech pod vedením Ducha Svätého napreduje pre spásu duší. Vďaka Ti Pane, že môžeme byť súčasťou veľkej EKC rodiny. Vďaka za tento dar.

Modlitba: Pane Ježišu, prebuď v našich rodinách túžbu po spoločnej modlitbe a daj rodinám takú radosť z tvojej prítomnosti, aby krása Cirkvi znovu rástla skrze krásu rodín. Osamelé privádzaj do spoločenstva modlitby, aby mali podiel na živých bunkách Cirkvi. Amen.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja! V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!


XIV. ZASTAVENIE: BOLI NAPLNENÍ DUCHOM SVÄTÝM - Zoslanie Ducha Svätého.

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme Ti. V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Zrazu sa ozval z neba hukot, ako keď sa ženie silný vietor a naplnil celý dom, kde sa zdržiavali. A ukázali sa im jazyky ako z ohňa, rozdelili sa a nad každým z nich sa usadil jeden. Všetci boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť cudzími jazykmi, ako im Duch vnukol, aby hovorili. (Sk 2. 2-4)

Sviatok Turíc som si obľúbila už v detstve. Veď dostanem dar a každý má predsa rád darčeky. Postupne som zisťovala, o aké dary to vlastne ide. Najprv som myslela, že si môžem vyberať, ktorý sa mi v danej situácii najviac hodí. Dar múdrosti, rozumu, rady, či poznania, ktorý bude pre mňa ten naj? Až časom som pochopila, že dary, o ktoré prosím a dostávam, nemajú slúžiť mne. Cez tieto dary mám slúžiť blížnym a dostávať sa bližšie k Bohu. Teraz už viem, že dostávam oveľa viac ako prosím, že Boh je v tomto veľmi bohatý a štedrý, vždy dáva viac ako prosíme a zaslúžime si.

Turíce sú pre mňa darom zrelosti vo viere. Pane, vďaka, že tak, ako apoštolom vo Večeradle, aj nám zosielaš svojho Tešiteľa aj nás obdarúvaš a robíš zrelšími. Odpusť, že niekedy si to neuvedomujeme a mrháme Tvojimi darmi.

Drahý Pane, vďaka, že cez Tvoje dary môžeme nielen snívať, ale aj žiť svoj sen.

Modlitba: Pane, daj nám svojho Ducha, aby premenil naše srdcia, vytvoril z nás sväté spoločenstvo tých, ktorí majú jedného Ducha, a daj, aby sme sa ním nechali viesť, aby sme chceli a konali to, čo chceš ty, aby aj skrze nás rástlo tvoje kráľovstvo na zemi. Amen.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja! V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!


ZÁVER:

Prešli sme si pobožnosťou Cesty svetla. Vďaka Ti Pane, že ešte aj po Tvojom zmŕtvychvstaní ostávaš na zemi s Tvojimi najbližšími, posilňuješ ich vieru a vnášať pokoj do ich zmätených sŕdc. Chvála Ti Pane za trpezlivosť so svojimi najbližšími i s nami ľuďmi dnešných čias. Ďakujeme za trvanie Cirkvi, zato, že sme dostali vieru od našich predkov. Sme jedna Cirkev a Pán Ježiš ju začal stavať na Petrovi a pekelné brány nás nepremôžu. Ježišu spomeň si na každého z nás, keď už budeme na konci pozemského putovania, pred bránou Tvojho kráľovstva.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.Aj na našom YouTube kanáli: https://youtu.be/PdOeCURPTII
ŽIŤ NAPLNO SA OPLATÍ

https://www.ekc.sk/cesta-svetla/